För stiftelsen ska följande föreskrifter gälla:

1. Stiftelsens namn ska vara Stiftelsen Hållbara Hav

2. Stiftelsen skall vara en allmännyttig stiftelse och ha som ändamål att med aktiva insatser främst genom informations- och upplysningsverksamhet - på ett verkningsfullt sätt, åstadkomma och bidra till att Östersjöns miljö förbättras med åtgärder för hållbarhet i och kring Östersjön för att på så sätt bidra till att Östersjön räddas för kommande generationer.

3. Stiftelsens ändamål ska främjas genom

  • att vara en samlande kraft i hela Östersjöregionen för att fånga in och exponera den information och de initiativ som kommer fram genom forskning, projekt inom olika organisationer, näringslivet och andra aktiviteter som rör Östersjöns tillstånd, förbättringsarbete och idéer till lösningar.
  • att stötta det regulatoriska arbetet på såväl statlig som överstatlig nivå samt förmedla information om det arbete som görs inom ramen för verk och myndigheter baserat på EUS Östersjöstrategi.
  • att aktivt arbeta för att påverka allmänheten, organisationer, myndigheter och politiker.
  • att stödja utbildning inom miljöområdet.

4. Stiftelsen får för att uppfylla sina ändamål bedriva den allmännyttiga verksamheten i egen regi eller indirekt i annans regi.

Stiftelsen får även bedriva näringsverksamhet om den har anknytning till stiftelsens ändamål och kan användas som en finansieringskälla för stiftelsen. Denna verksamhet får bedrivas i egen regi eller i aktiebolag som ägs av stiftelsen.

Erhållet kapital får även användas för att förvärva materiella och immateriella tillgångar som behövs för att främja stiftelsens ändamål.

Stiftelsen kan även, efter ansökan, finansiellt stödja initiativ som främjar stiftelsens ändamål eller verksamhet enligt denna punkt eller punkt 2 och 3 ovan.

5. Stiftelsen ska ha en egen förvaltning och ha sitt säte i Stockholms stad.

6. Styrelsen ska bestå av minst 3, och högst 7 ledamöter och utser inom sig ordförande, sekreterare och kassaförvaltare. Till stiftelsens första styrelse utser vi Robert Hansson, Katja Salén, Bo Svefors, Christina Rudén och Fredrik Bergström, för en tid av två år. Därefter ska för den kommande två-årsperioden ny styrelse utses av en kommitté bestående av stiftelsens sittande ordförande och två ledamöter vilka utses av stiftarna. Kommittén fattar beslut med enkel majoritet, och innan tillsättning sker ska stiftarna, även de med enkel majoritet, godkänna de nya styrelsemedlemmarna. Därefter utser sittande styrelse sina egna efterträdare dock att vid varje tillfälle som mest hälften av ledamöterna byts ut.

Entledigande av styrelsemedlem sker på motsvarande sätt.

7. Styrelsen är beslutsför då mer än hälften av dess ledamöter är närvarande, och beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Beslut kan fattas per capsulam, men då ska samtliga styrelseledamöter delta i beslutet, och underteckna protokollet.

8. Stiftelsens firma tecknas av styrelsen. Styrelsen får bemyndiga någon annan att företräda stiftelsen och teckna dess firma.

9. Till stiftelsens ändamål ska i första hand den löpande avkastningen användas.

Även stiftelsens kapital får användas för ändamålet, dock får det ursprungliga donationskapitalet enligt denna urkund förbrukas med högst en femtedel per år, och i sin helhet inte förbrukas förrän tidigast efter stiftelsens sjätte verksamhetsår.

Stiftelsen får även finansiera sin verksamhet genom att mottaga gåvor, donationer och sponsorbidrag.

Mottagna medel ska föras till stiftelsens bundna kapital, om inte givaren särskilt begärt annorledes, dock att kapitalet får förbrukas i sin helhet enligt samma grunder, och inom samma tidsram, som angetts för stiftelsens ursprungliga donationskapital.

10. Stiftelsen ska ha kalenderår som räkenskapsår.

11. Styrelsen ska utse minst en auktoriserad eller godkänd revisor.

12. Stiftelsen ska stå under tillsyn enligt Stiftelselagen.

13. Ändring av ovanstående föreskrifter, får göras av en enig styrelse utan tillstånd av myndighet. Ändring av denna punkt, eller ändamålet enligt punkterna 2, 3 och 4 ovan får dock inte göras utan Kammarkollegiets tillstånd.

14. Beslut om upplösning av stiftelsen får ske, dock tidigast efter 6 verksamhetsår, om 2/3 av styrelsen röstar härför.

Efter 20 verksamhetsår, tidigast 31 december 2035, ska stiftelsen upplösas om inte stiftelsens styrelse enhälligt beslutat att verksamheten ska fortsätta i perioder om 5 år.

Vid upplösning ska återstående medel användas till att främja ändamålet.